Företaget

Miljö


Vår miljöpolicy

W.S. Software AB tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders processer och flöden inom främst service management men även inom andra områden på företaget. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för W.S. Software AB;s miljöarbete. Här definieras hur W.S. Software AB påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar
W.S. Software AB bedriver ett miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. W.S. Software AB ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.
Ansvariga för laguppfyllnad och ytterst ansvariga för W.S. Software ABs miljöarbete är verkställande direktören i bolaget.
Miljöpolicyn skall kommuniceras till samtliga anställda inom företaget. Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter
Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt.

Återvinning
Företagets verksamhet är av kontorskaraktär, utbildning samt service på plats hos företag, och i det dagliga arbetet kan det uppkomma avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronikskrot och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Inköp
Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som W.S. Software AB kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el W.S. Software AB arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt. All el vi köper är från företag som levererar el från förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten.

Leverantörer
W.S. Software AB;s leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. All material t ex batterier returneras till leverantörer för återanvändning eller slutlig förstörning.

Kemikalier
I den mängd kemikalier används ska de vara för verksamheten fungerande valt med minst miljöpåverkan.

Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg, samt användande av alternativ till resor såsom videokonferenser.

Miljömål
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.


Välj en servicebransch


Senaste nyheterna