Integritets policy

Integritets policy


Policy för hantering av personuppgifter

 

För att kunna tillhandhålla, utveckla och marknadsföra våra tjänster kommer vi att spara och behandla personuppgifter om dig såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, titel och företag i vårt kundregister. Det gör vi av administrativa skäl, för maknadsföringsanalyser med syfte att förbättra våra tjänster och användarupplevelsen samt för att testa, underhålla och utveckla våra system. Vi har tagit del av dina uppgifter från allmänt tillgängliga källor samt de uppgifter du själv lämnat till oss.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning för att kunna kontakta dig framöver och lämna information om oss och våra tjänster. För det fall du blir kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal gentemot dig. Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss eller så länge vi bedömer att du har ett intresse av att få information från oss, dock senast 3 år från det att du senast var i kontakt med oss om ett kundförhållande inte föreligger.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom samma koncern samt i förekommande fall med de personuppgiftsbiträden som vi använder för att kunna utföra våra tjänster samt fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi använder oss av Google Analytics och cookies för kundbearbetning och undersökningar. Läs mer om hur Google behandlar personuppgifter här: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU/EES-området. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse, överföring eller att vi raderar dina uppgifter eller att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig når du oss på e-postinfo@wssoftware.se och telefon +46-8-669 04 44. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du vill inge ett klagomål.

Personuppgiftsansvarig är W.S. Software AB, organisationsnummer 556248-5630, Reimersholmsgatan 33, 117 40 Stockholm


Senaste nyheterna